CUPYDO Adatkezelési és Cookie Szabályzat

(Érvényes: 2018.05.25-től)

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.cupydo.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó, az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink összes területén minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A szabályzat módosításáról az Adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő: CUPYDO Dating Services, Vass Roland e.v. (nyilvántartási szám: 57381268, adószám: 59360502-1-22)

Székhelye: 7666 Pogány, Nyárfás utca 6.

Honlap: www.cupydo.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége és neve: adat@cupydo.hu - Sipos Ágnes

SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok).

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ÉS JOGALAPJA

Adatkezelési célok:

A Felhasználók adatainak kezelése, a Felhasználók önkéntes külön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv 5. § (1) bekezdés alapján), amit az Adatkezelő nem kényszerít ki a Felhasználótól, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a személyes illetve különleges adatok meg nem adása vagy nem teljes körű megadása esetén a Weboldal egyes szolgáltatásai nem elérhetőek.

Ügyfélszolgálati kérdés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az Infotv 5. § (1) bekezdése, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése. Ebben az esetben az érintettek köre az ügyfélszolgálati megkereséssel élő Felhasználó.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Kötelezően megadott személyes adatok:

A felhasználó döntése alapján megadott egyéb adatok:

TECHNIKAI ADATOK KEZELÉSE

SZERVER NAPLÓZÁS

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépek IP-címét, a látogatás időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a lekért oldal url címét. Az ily módon rögzített adatok más egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze, azok kezelése kizárólag a honlap látogatottsági adatainak generálása céljából, a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, valamint a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadások felderítése és elhárítása céljából kerülnek rögzítésre.

REKLÁMOZÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az adatlapon megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a hirdetési felületeinek testre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására.

FACEBOOK-KAPCSOLÓDÁS

Felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy Facebook-kapcsolódás lehetőséggel állítson be profilképet adatlapján. Ennek megvalósításához Facebook profilját és szolgáltatásunkat összekapcsoljuk. Az összekapcsolással automatikusan továbbítja nekünk a Facebook Inc. az alábbi adatokat: azonosító, keresztnév, vezetéknév, középső név, teljes név, név formátum, albumok és képek, e-mail cím, hozzáférési token.

Ezek közül az adatok közül kizárólag utolsó három profilképét és hozzáférési tokenjét használjuk fel. Ezekre az információkra mindenképpen szükségünk van a képek oldalunkra történő betöltéséhez.

A Facebook-kapcsolódással és a magánszféra beállítással kapcsolatos bővebb információkat a Facebook Inc. Adatvédelmi tudnivalók https://hu-hu.facebook.com/about/privacy és Felhasználói feltételek https://hu-hu.facebook.com/legal/terms oldalán talál meg.

GYERMEKEK SZEMÉLYES ADATAI

A Weboldalon a regisztrációs életkor alsó határa 16 év. A Weboldalnak nem áll szándékában 14 éven aluli gyermekektől vagy 16 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot gyűjteni és kezelni. Amennyiben 14 év alatti gyermek vagy 16 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Weboldalra, akkor ezen adatok törlése érdekében az adat@cupydo.hu email címen fordulhat az Adatkezelőhöz. Ebben az esetben az Adatkezelő a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A nekünk továbbított valamennyi Felhasználói adatot az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, így a Felhasználók személyes adatait nem adjuk el harmadik félnek.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa adatfeldolgozó partnereinek.

A Felhasználó kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az alábbi esetekben kerülnek továbbításra Felhasználói adatok adatfeldolgozóink felé:

A Felhasználó személyes adatait, amennyiben ez jogilag engedélyezett és szükséges, bíróságoknak, bűnüldöző szerveknek, állami hatóságoknak, mint például adóhivataloknak és felügyeleti hatóságoknak továbbítjuk. Továbbá minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a Felhasználóink személyes adatainak védelmét megfelelően és kellő mértékben garantáljuk.

A szolgáltatás ellenértékének kifizetése során a fentebb nem felsorolt fizetési rendszereket működtető partnereink a fizetéshez szükséges személyes adatok körét maguk határozzák meg, és ezeket az adatokat adatkezelői minőségben kezelik.

A Weboldal üzemeltetése céljából szerverszolgáltató partnerünk a személyes adatokat adatkezelői minőségben kezeli.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

A Szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározottak megszegése esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését az ügyfélszolgálati elérhetőségen keresztül vagy a beállatások menüpontban, jelszó megadását követően a regisztráció törlése gombra kattintva. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

ADATKEZELÉSI ELVEK

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során személyes adatait harmadik személy részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi, e harmadik személy adatkezeléséért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Minden adat elektronikus úton kerül tárolásra.

Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal Felhasználói lehetnek, az adataikat pedig kizárólag az Adatkezelő kezelheti. A személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok törlését, módosítását vagy a felhasználásuk korlátozását Felhasználó az adat@cupydo.hu ügyfélszolgálati e-mail címen kérheti.

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről. A Felhasználó részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

Ha az adatkezelő még nem értesítette a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti a Felhasználó tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a zután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

A Weboldal úgynevezett „cookie”-kat használ annak érdekében, hogy a felhasználó a Weboldalon töltött látogatását személyre szabhassa, és a felhasználói élményt optimalizálhassa. A cookie általában egy szöveges fájl, ami vagy ideiglenesen a felhasználó számítógépének memóriájában (úgynevezett “munkamenet sütik” vagy pedig annak merevlemezén (úgynevezett “állandó sütik”) kerül eltárolásra. A cookie-k az igénybe vett szolgáltatásokról, valamint a szerverhez való kapcsolódásról információkat tartalmaznak. A cookie-k fő célja a felhasználók számára egyediesített weboldal elérhetővé tétele, személyre szabott szolgáltatások, és azok kényelmes használatának biztosítása. További információkat találhat a cookie-król a http://www.allaboutcookies.org weboldalon.

A Weboldal a következő típusú cookie-kat használja:

A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.

A harmadik webhelyek és külső szolgáltatók, melyek cookie-kat helyeznek el a látogató eszközén:

Google Analytics: A CUPYDO Társkereső weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is, amely a Google Inc. cég által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“ (sütiket), tehát szövegfájlokat használ, melyeket az ügyfél számítógépén is ment és ezek teszik lehetővé az ügyfél weboldal használatának elemzését. A sütik által az ügyfélnek a weboldal használatáról létrehozott információk (beleértve az IP címet is) a Google Amerikai Egyesült Államok-beli szerverére továbbítja és ott lementi. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy az ügyfél hogyan használja a weboldalt, hogy összeállítsa a weboldal üzemeltetői számára a weboldalon történő aktivitások elemzését és hogy a weboldal használattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbküldi, ha ez törvényben elő van írva, vagy ha harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az ügyfelek IP címét a Google más adataival. Az ügyfélnek jogában áll a böngésző megfelelő beállításával megakadályozni a sütik telepítését; az ügyfelet azonban tájékoztatják, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. Ennek a weboldalnak a használatával az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Google a fent leírt módon és célból feldolgozza a begyűjtött adatokat. A Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozó bővebb információkat itt találja meg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google AdWords konverziókövetés: Az AdWords hirdetések hatékonyságának mérését szolgálja.

Facebook: Az oldalra történő képfeltöltés során lehetősége van Facebook-os fotói közül választani. A szolgáltatás eléréséhez a Facebook sütiket használhat. A Facebook adatkezeléséről, süti felhasználásnak korlátozásáról, tiltásáról az alábbi oldalon informálódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/update

A Weboldalnak nincs hozzáférése ezekhez a cookie-khoz, amelyeket harmadik felek használnak. Ha további információra van szüksége, vagy szeretné letiltani bizonyos tevékenységeiket, nézze meg ezen külső szolgáltatók egyéni adatvédelmi elveit. A cupydo.hu oldal adatvédelmi elvei nem vonatkoznak ezekre a szolgáltatókra és weboldalakra valamint a cupydo.hu nem kontrollálhatja tevékenységüket. Amennyiben szeretné kikapcsolni a cookie-kat, azt megteheti a böngésző beállításaiban. További információt a cookie-król és kezelésükről böngészője saját weboldalán találhat.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználók a személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. A GDPR 13. és 14. cikkben felsorolt valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja Felhasználó kérésére.

Hozzáférési jog: Az érintett természetes személyek jogosultak személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában tájékoztatást kapni. Így különösen:

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Visszavonás joga: Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, ha:

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben:

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Jogorvoslathoz és Adatvédelmi hatósági eljárás indításához való jog: Panasz esetében a Weboldal ügyfélszolgálatán túlmenően a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint bírósághoz is fordulhat. (Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.)

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintettnek joga van kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak korlátozását, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult a személyes adatainak "tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban" megkapni illetve joga van kérni - amennyiben ez technikailag megvalósítható - az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, továbbá hátrányosan nem érintheti mások jogait és szabadságát.

Tiltakozáshoz való jog: az érintettnek joga van a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Vissza a társkeresőre