CUPYDO Felhasználási Feltételek

Általános rendelkezések

Jelen Felhasználási feltételek hatálya a www.cupydo.hu (továbbiakban: Weboldal) oldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásra terjed ki. Ebben a dokumentumban meghatározottak az összes regisztrált felhasználó számára kötelező érvényűek. A Felhasználási feltételekben foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a Felhasználót terheli. Jelen Felhasználási feltételek nyelve a magyar.

A Weboldalra történő regisztrálással a Felhasználó elfogadja, hogy jelen feltételek rá nézve kötelező érvényűek. A Felhasználási feltételek tartalmát a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított szabályzat annak kihirdetésével, és elfogadásával automatikusan életbe lép.

A Szolgáltató

A Weboldal tulajdonosa, fenntartója, és üzemeltetője a CUPYDO Dating Services, Vass Roland e.v. (nyilvántartási szám: 57381268; székhely: 7666 Pogány, Nyárfás utca 6; adószám: 59360502-1-22; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő, továbbá ahhoz kapcsolódó összes szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a CUPYDO Dating Services. A felhasználók adatait a CUPYDO Dating Services kezeli.

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@cupydo.hu. Üzemzavar esetén telefonos elérhetőség: 06-72-793-232

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: Servergarden Kft.
Székhely és szerverterem: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Szolgáltatás leírása

A Weboldal online társkereső szolgáltatás, mely lehetőséget biztosít regisztrált felhasználói számára, hogy ismerkedjenek, egymással üzenetet váltsanak, egymás adatlapját megnézzék, magukról fotókat töltsenek fel.

A Weboldalon a Felhasználók önálló profillal rendelkeznek. Profiljuk a regisztráció során megadott, illetve a későbbiekben beállított adatokat, és fotókat tartalmazza.

A Felhasználó

A Weboldal Felhasználója kizárólag 16. életévét betöltött, természetes személy lehet. A Felhasználóvá válás feltétele a szolgáltatásra történő regisztráció, a regisztrációs adatok kitöltése, valamit a jelen Felhasználási feltételek elfogadása. A Felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben, saját fényképükkel vehetik igénybe.

Felhasználás korlátai

Az oldal szolgáltatását kizárólag természetes személyek vehetik igénybe, magáncélú felhasználásra, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. Jogi személyek, egyéni vállalkozások, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy bármely egyéb személyegyesülések, továbbá az Art. (Adózás rendjéről szóló törtvény) szerint meghatározott kifizetők (beleértve a külföldi kifizetőket is) nem válhatnak Felhasználókká, és a Szolgáltatást vagy a Weboldalt semmilyen célra nem használhatják fel.

Az oldal szolgáltatását 16 év alatti személyek nem vehetik igénybe. Amennyiben 16 év alatti személy magát idősebbnek kiadva regisztrál, a regisztrációt a Szolgáltató haladéktalanul törli. A 16 és 18 év közötti felhasználók az oldal szolgáltatásait korlátozottan vehetik igénybe, és csak azon tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek életkoruknak megfelelnek.

Felhasználó jogai

Felhasználónak joga van rendelkezni saját adataival, azokat önállóan a megfelelő helyeken módosíthatja, törölheti, illetve az önállóan nem megváltoztatható adatok módosításával és törlésével kapcsolatban a Szolgáltatóhoz fordulhat.

A Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban leírt módon és határidőben adja meg.

A Felhasználó panaszaival, kifogásaival fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, valamint tisztában van azzal, hogy saját személyiségi jogainak védelme az ő saját feladata és felelőssége, továbbá tudomásul veszi, hogy saját adatait, képeit, a szolgáltatás igénybevételével nyilvánosságra hozza.

Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevétele során nem sérti meg a magyarországi hatályos jogszabályokat, és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti, köteles tiszteletben tartani mások jogait és jogos érdekeit.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató rendszerében nem helyez el a szerzői és szomszédos jogokat sértő adatállományokat.

A Felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szabályokat megszegő Felhasználót a Szolgáltató felszólítás nélkül kizárhatja, regisztrációját törölheti. Ezen belül a felhasználó kijelenti, hogy különösen tiszteletben tartja, és nem sérti meg az alább felsorolt pontok egyikét sem, valamint elfogadja, hogy azonnali kizárást vonhat maga után:

Felhasználó Felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles az oldal használata során mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A Felhasználó által feltöltött kép állományok szerzői jogi felelőssége kizárólag a Felhasználót terhelik.

A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató jogai

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Felhasználási feltételeket, és annak tárgyát képező szolgáltatást egyoldalúan, a Felhasználó értesítésével egyidejűleg módosítsa, felmondja, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználói feltételeket, a hatályos jogszabályokat megszegő, vagy a többi Felhasználót magatartásával zavaró Felhasználókat kizárja a szolgáltatás további igénybevételéből.

Szolgáltató joga azon Felhasználók kiszűrése, akik nem saját adatokat adtak meg, vagy nem saját kép állományokat helyeztek el az oldalon.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által feltöltött képeket moderálja, azokat indoklás nélkül eltávolítsa.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által kitöltött bemutatkozóban, és egyéb szabadon megadható szöveges mezőkben a helyesírási hibákat, elírásokat korrigálja; abban az esetben, ha a Felhasználó azokat nem rendeltetésszerűen töltötte ki, vagy amennyiben egyértelműen a kötelező minimálisan megadandó karakterszám elérése irányulva nem hasznos információval töltötte fel, úgy teljesen vagy részlegesen moderálja, javítsa.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató vállalja, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottaknak teljes mértékben eleget tesz, köteles minden rendelkezésre bocsátott adatot védeni az illetéktelen felhasználástól.

Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás szüneteltetéséből, módosításából, megszűnéséből eredő, továbbá az oldal működése során előálló esetleges zavarokból, működési problémákból eredő károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználási feltételeket megszegők kizárásából, adataik törléséből, módosításából eredő esetleges károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a felhasználók beállított profilképei ténylegesen az adatlapon szereplő felhasználókat ábrázolják.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználók által a Weboldalon elhelyezett információk, anyagok hitelességért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, ezen kívül nem vállal felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató nem vállal, nem garantál, és nem ígér konkrét és biztos eredményt a társkeresés sikerességére vonatkozóan a Szolgáltatás igénybevételének eredményeképpen.

Díjfizetéshez kötött szolgáltatások

Minden Felhasználó ingyenesen regisztrálhat a Weboldalra. A Szolgáltató a Felhasználók számára bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen biztosít. Ide tartoznak a teljesség igénye nélkül például: az adatlap létrehozás; más Felhasználók adatlapjának megtekintése; beérkező levelek elolvasása, és azokra való korlátlan válaszüzenet küldés; üzenetírás kezdeményezése Prémium Plusz felhasználók irányába. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy nem biztosítja ingyenesen többek között a teljesen korlátlan levelezést, és a többi Felhasználó nagy méretű képeinek megtekintését sem.

A Szolgáltató az oldal egyes szolgáltatásait prémium tagság, és kredit vásárlás formájában díjfizetéshez kötheti. Ezen szolgáltatások körét, a díj mértékét, és a díjfizetés módját szabadon választhatja meg.

A Szolgáltató a díjfizetés kötelezettségéről az adott szolgáltatás igénybe vétele előtt tájékoztatást ad a Felhasználó részére, melyet a díj megfizetéséhez rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken tesz közzé.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes adatok módosítását díjfizetéshez kösse, korlátozván ezzel a regisztrációk átruházásának lehetőségét.

Felhasználó a díjfizetéshez kötött szolgáltatás megrendelésével és a díjak adott módon történő megfizetésével hozzájárulását, valamint beleegyezését adja a szolgáltatás megkezdéséhez. Felhasználó jogosult tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő a csomag vásárlásának tizennegyedik napján jár le. Amennyiben Felhasználó kérte, hogy a szolgáltatás fent megjelölt elállási határidőn belül kezdődjön meg, úgy köteles megtéríteni a szolgáltatás megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatással járó összeget. Szolgáltató fenntartja az egyedi és méltányos elbírálás lehetőségét minden esetben.

Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.cupydo.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy bankkártyás fizetés esetén automatikusan megújuló előfizetést alkalmaz. Felmondás hiányában az előfizetés az aktuális előfizetési időszak utolsó napján automatikusan megújul. (PayPal-al és egyedi banki átutalással vásárol tagságok nem újulnak meg automatikusan. Ezen fizetési módokkal vásárolt tagságok esetén a Felhasználónak saját magának kell az előfizetés megújítását kezdeményezni.)

Amennyiben a tagság az előfizetési időszak utolsó napján nem tud megújulni automatikusan (például mert nincs elegendő fedezet a kártyához tartozó bankszámlán), úgy a rendszer maximum további 6 napig próbálkozik megkísérelni megújítani azt. Abban az esetben, ha ezen időszak alatt továbbra is sikertelen volt a megújítási kísérlet, úgy a Felhasználónak saját magának kell az előfizetés megújítását kezdeményezni új vásárlás formájában.

Az automatikus megújulás során az előfizetési díjak az eredeti tranzakciónál használt összeggel megegyezően kerülnek felszámításra. Amennyiben az eredeti tranzakció kedvezményes ajánlattétellel történt, úgy a szolgáltatás megújítása a mindenkori előfizetési díjon történik. Mindenkori előfizetési díjaink a weboldal vásárlási oldalán érhetők el.

Az előfizetés díja azon bankkártya vagy hitelkártya terhére kerül kiszabásra, mely az eredeti tranzakciónál került használatra.

Az automatikusan megújuló fizetés felmondása a Beállítások menüpont, Előfizetés megszüntetése szekciójában 24 órával a tagság lejárta előtt bármikor kezdeményezhető. Megszűnik továbbá a megújuló fizetés, amennyiben a felhasználó törli regisztrációját a rendszerből, vagy az a Szolgáltató által törlésre kerül.

A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy egymást Prémium tagsággal ajándékozzák meg. Az így elajándékozott tagsággal a későbbiek során az ajándékozó felhasználó semmilyen körülmények között nem jogosult rendelkezni.

Adatbeviteli hibák kezelése

A Felhasználónak regisztrációs adatai elküldése előtt lehetősége van az eletleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Az elküldést követően a hibák javítását ügyfélszolgálati elérhetőségünkön kérvényezheti.

Egyéb rendelkezések

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó jelen Felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Weboldal-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

Vissza a társkeresőre