CUPYDO Felhasználási Feltételek

Általános rendelkezések

Jelen Felhasználási feltételek hatálya a www.cupydo.hu (továbbiakban: Weboldal) oldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásra terjed ki. Ebben a dokumentumban meghatározottak az összes regisztrált felhasználó számára kötelező érvényűek. A Felhasználási feltételekben foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a Felhasználót terheli. Jelen Felhasználási feltételek nyelve a magyar.

A Weboldalra történő regisztrálással a Felhasználó elfogadja, hogy jelen feltételek rá nézve kötelező érvényűek. A Felhasználási feltételek tartalmát a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított szabályzat annak kihirdetésével, és elfogadásával automatikusan életbe lép.

A Szolgáltató

A Weboldal tulajdonosa, fenntartója, és üzemeltetője a CUPYDO Dating Bt. (Pécsi Törvényszék Cégbírósága által nyilvántartott cégjegyzékszám: 02-06-060715; székhely: 7666 Pogány, Nyárfás utca 6; adószám: 20020079-1-02; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő, továbbá ahhoz kapcsolódó összes szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a CUPYDO Dating Bt. A felhasználók adatait a CUPYDO Dating Bt. kezeli.

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@cupydo.hu. Üzemzavar esetén telefonos elérhetőség: 06-72-793-232

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: Servergarden Kft.
Székhely és szerverterem: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Szolgáltatás leírása

A Weboldal lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy ismerkedjenek, egymással üzenetet váltsanak, egymás adatlapját megnézzék, magukról fotókat töltsenek fel.

A Weboldalon a Felhasználók önálló profillal rendelkeznek. Profiljuk a regisztráció során megadott, illetve a későbbiekben beállított adatokat, és fotókat tartalmazza.

A Felhasználó

A Weboldal Felhasználója lehet bármely 16. életévét betöltött, regisztrált természetes személy. A Felhasználóvá válás feltétele a szolgáltatásra történő regisztráció, a regisztrációs adatok kitöltése, valamit a jelen Felhasználási feltételek elfogadása. A Felhasználók a szolgáltatást csak saját nevükben, saját fényképükkel vehetik igénybe.

Felhasználó jogai

Felhasználónak joga van rendelkezni saját adataival, azokat önállóan a megfelelő helyeken módosíthatja, törölheti, illetve az önállóan nem megváltoztatható adatok módosításával és törlésével kapcsolatban a Szolgáltatóhoz fordulhat.

A Felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban leírt módon és határidőben adja meg.

A Felhasználó panaszaival, kifogásaival fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, valamint tisztában van azzal, hogy saját személyiségi jogainak védelme az ő saját feladata és felelőssége, továbbá tudomásul veszi, hogy saját adatait, képeit, a szolgáltatás igénybevételével nyilvánosságra hozza.

Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybevétele során nem sérti meg a magyarországi hatályos jogszabályokat, és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti, köteles tiszteletben tartani mások jogait és jogos érdekeit.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató rendszerében nem helyez el a szerzői és szomszédos jogokat sértő adatállományokat.

A Felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szabályokat megszegő Felhasználót a Szolgáltató felszólítás nélkül kizárhatja, regisztrációját törölheti. Ezen belül a felhasználó kijelenti, hogy különösen tiszteletben tartja, és nem sérti meg az alább felsorolt pontok egyikét sem, valamint elfogadja, hogy azonnali kizárást vonhat maga után:

Felhasználó Felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles az oldal használata során mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A Felhasználó által feltöltött kép állományok szerzői jogi felelőssége kizárólag a Felhasználót terhelik.

A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Felhasználás korlátai

Az oldal szolgáltatását 16 év alatti személyek nem vehetik igénybe. Amennyiben 16 év alatti személy magát idősebbnek kiadva regisztrál, a regisztrációt a Szolgáltató haladéktalanul törli. A 16 és 18 év közötti felhasználók az oldal szolgáltatásait korlátozottan vehetik igénybe, és csak azon tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek életkoruknak megfelelnek.

Szolgáltató jogai

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Felhasználási feltételeket, és annak tárgyát képező szolgáltatást egyoldalúan, a Felhasználó értesítésével egyidejűleg módosítsa, felmondja, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználói feltételeket, a hatályos jogszabályokat megszegő, vagy a többi Felhasználót magatartásával zavaró Felhasználókat kizárja a szolgáltatás további igénybevételéből.

Szolgáltató joga azon Felhasználók kiszűrése, akik nem saját adatokat adtak meg, vagy nem saját kép állományokat helyeztek el az oldalon.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által feltöltött képeket moderálja, azokat indoklás nélkül eltávolítsa.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által kitöltött bemutatkozóban, és egyéb szabadon megadható szöveges mezőkben a helyesírási hibákat, elírásokat korrigálja; abban az esetben, ha a Felhasználó azokat nem rendeltetésszerűen töltötte ki, vagy amennyiben egyértelműen a kötelező minimálisan megadandó karakterszám elérése irányulva nem hasznos információval töltötte fel, úgy teljesen vagy részlegesen moderálja, javítsa.

Amennyiben jogsértés miatt a Felhasználó ellen eljárás indul, a Szolgáltató a tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató vállalja, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottaknak teljes mértékben eleget tesz, köteles minden rendelkezésre bocsátott adatot védeni az illetéktelen felhasználástól.

Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás szüneteltetéséből, módosításából, megszűnéséből eredő, továbbá az oldal működése során előálló esetleges zavarokból, működési problémákból eredő károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználási feltételeket megszegők kizárásából, adataik törléséből, módosításából eredő esetleges károkért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a felhasználók beállított profilképei ténylegesen az adatlapon szereplő felhasználókat ábrázolják.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználók által a Weboldalon elhelyezett információk, anyagok hitelességért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, ezen kívül nem vállal felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató nem vállal, nem garantál, és nem ígér konkrét és biztos eredményt a társkeresés sikerességére vonatkozóan a Szolgáltatás igénybevételének eredményeképpen.

Díjfizetéshez kötött szolgáltatások

A Szolgáltató az oldal egyes szolgáltatásait prémium tagság, és kredit vásárlás formájában díjfizetéshez kötheti. Ezen szolgáltatások körét, a díj mértékét, és a díjfizetés módját szabadon választhatja meg.

A Szolgáltató a díjfizetés kötelezettségéről az adott szolgáltatás igénybe vétele előtt tájékoztatást ad a Felhasználó részére, melyet a díj megfizetéséhez rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken tesz közzé.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes adatok módosítását díjfizetéshez kösse, korlátozván ezzel a regisztrációk átruházásának lehetőségét.

Felhasználó a díjfizetéshez kötött szolgáltatás megrendelésével és a díjak adott módon történő megfizetésével hozzájárulását, valamint beleegyezését adja a szolgáltatás megkezdéséhez. Felhasználó jogosult tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő a csomag vásárlásának tizennegyedik napján jár le. Amennyiben Felhasználó kérte, hogy a szolgáltatás fent megjelölt elállási határidőn belül kezdődjön meg, úgy köteles megtéríteni a szolgáltatás megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatással járó összeget. Szolgáltató fenntartja az egyedi és méltányos elbírálás lehetőségét minden esetben.

A Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy egymást Prémium tagsággal ajándékozzák meg. Az így elajándékozott tagsággal a későbbiek során az ajándékozó felhasználó semmilyen körülmények között nem jogosult rendelkezni.

Adatbeviteli hibák kezelése

A Felhasználónak regisztrációs adatai elküldése előtt lehetősége van az eletleges adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására. Az elküldést követően a hibák javítását ügyfélszolgálati elérhetőségünkön kérvényezheti.

Egyéb rendelkezések

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó jelen Felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó Weboldal-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

Vissza a társkeresőre